Tarieven

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Ik hanteer voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) een tarief. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In deze tarievenzoeker van de NZa vindt u een overzicht van alle maximumtarieven. Voor 2023 is het vastgestelde uurtarief 176,30 en voor 2024 186,80.  Lees voor meer informatie naar deze folder.

Na elke maand ontvangt u een overzicht van de aan u in rekening gebrachte kosten en het aantal behandelminuten. Dit overzicht kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie van (een gedeelte van) de kosten. Zie de pagina Vergoedingen voor uitgebreide gegevens. Bij psychotherapeutische en psychologische behandelingen brengt uw zorgverzekeraar het eigen risico in rekening, zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorg. Samen met u bespreek ik in de intakefase wat de (verwachte) kosten zijn van behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. Pas na overeenstemming starten we met de behandeling. De tarieven voor 2022 zijn hieronder te vinden.

BGGZ en SGGZ

Voor de volledigheid en ter vergelijking vindt u hieronder informatie over de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) en over de hierbij wettelijke vastgestelde maximum tarieven.

 

De ernst van uw klachten bepaalt in welke behandelcategorie u valt en welke tarieven er gelden.

Lichte klachten; we spreken van lichte klachten wanneer u nog goed kunt functioneren op privé, werk en sociaal gebied. Er is sprake van een klacht, maar deze beperkt uw dagelijks functioneren (nog) niet. Het is belangrijk om dan toch in therapie te gaan om zo erger te voorkomen. Dit noemen we preventieve therapie.

Matige klachten; matige klachten geven een hoge lijdensdruk. U kunt wel nog functioneren in het dagelijks leven, maar er bestaat een risico op uitval of ziekte. Dit vraagt om directe behandeling.

Ernstige klachten; bij ernstige klachten kunt u amper nog functioneren. Er kan sprake zijn van (langdurige) ziekte, uitval, ernstige angst- en depressieve klachten, of langdurige moeheid die niet overgaat. Behandeling is dan noodzakelijk.

 

De BGGZ is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling. De SGGZ biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.

Overige tarieven

Mocht u geen declaratie willen indienen bij de zorgverzekeraar, dan hanteer ik een vast uurtarief. Ook voor onverzekerde zorg (zie de pagina Vergoedingen) hanteer ik een vast uurtarief. De tijd die ik besteed aan verslaglegging, onderzoek en overleg met derden zal ook worden opgenomen in de nota.

Consult niet verzekerde zorg

€119,96 per uur (vastgesteld door NZa voor 2022)

Coaching

€120,- per uur

Supervisie, leertherapie en werkbegeleiding

€100,- per uur

Betaling

U krijgt altijd zelf de rekening na elke maand. Deze dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt het totaalbedrag dat op de factuur staat, ongeacht de vergoeding die u zelf krijgt van uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

Aan het eind van elke maand ontvangt u een factuur van mij. U wordt verzocht uw factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. Na 30 dagen volgt een herinneringsfactuur. Wordt ook deze niet betaald dan volgen nog twee aanmaningen (inclusief 20,- administratiekosten). Worden ook deze niet betaald dan kan de openstaande factuur uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Extra kosten zullen in rekening gebracht worden. Bij een betalingsachterstand kan ik, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling opschorten totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.