Regelgeving

Regelgeving

Schuurmans-psychotherapie heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (kwaliteitsstatuut Schuurmans Psychotherapie). Daarnaast voldoe ik aan alle relevante wetten en beroepscodes. Ook is er een privacystatement (privacystatement) opgesteld, waarin staat hoe met informatie over cliënten wordt omgegaan. U leest er op deze pagina meer over.

De Wet BIG: beroepen individuele gezondheidszorg

De beroepen van klinisch psycholoog en psychotherapeut zijn sinds april 1998 wettelijk geregeld en beschermd in de Wet BIG. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Daarnaast moeten cliënten van de gezondheidszorg kunnen vertrouwen op de kwaliteit en deskundigheid van de zorgverlener. Ook beschermt de wet hen tegen onkundig en onzorgvuldig handelen.

 

De Wet BIG bevat een aantal voorwaarden voor titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Om te kunnen worden ingeschreven in het BIG overheidsregister van klinisch psychologen en psychotherapeuten, moet allereerst met goed gevolg de juiste academische vooropleiding zijn afgerond. Daarnaast moet een postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut zijn voltooid. We staan beiden geregistreerd in het BIG-register en zijn dus wettelijk bevoegd om ons werk als psychotherapeut te mogen voeren. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl.

De WGBO: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Deze wet regelt de relatie tussen cliënten en hulpverleners. In de wet staan onder meer bepalingen over de behandelrelatie en de geheimhouding van uw gegevens. Daarnaast staat in de WGBO wat uw recht is op informatie/inzage in uw dossier. Ook is beschreven wat uw recht is als u een klacht wilt indienen. Lees meer over de WGBO.

Avg: Algemene verordening gegevensbescherming

Deze verordening regelt de bescherming van persoonsgegevens.
Lees meer over de Avg.
Lees meer over uw privacy.

Plichten van cliënten

Cliënten worden geacht hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van hun problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en betere zorg verlenen. Hoewel dit logisch klinkt, worden vaak uit schaamte, of in de overtuiging dat het onbelangrijk is, zaken niet verteld of anders voorgesteld. Verder wordt van cliënten verwacht dat ze zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken. Een andere belangrijke plicht van cliënten is de zorgverlener te betalen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de behandeling of over mij, stel ik het erg op prijs dat u dit kenbaar maakt. We kunnen dan samen in gesprek om te bekijken wat er speelt en wat er nodig is. Een gesprek werkt vaak verhelderend. Mocht dit gesprek de onvrede echter niet wegnemen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie). Als hiermee de klacht niet verholpen is of er kan in uw situatie niet verwacht worden dat de klacht met mij en/of de klachtenfunctionaris besproken kan worden, dan kunt u contact opnemen met een geschillencommissie. Meer informatie en contactgegevens van de klachtenfunctionaris vindt u hier

Beroepscodes

De Beroepscode voor Psychologen (NIP, 2015).
De Beroepscode voor Psychotherapeuten (NVP, 2018).

 

De belangrijkste functies van de beroepscodes zijn:
• het bieden van een leidraad voor het beroepsmatig handelen;
• het bevorderen van beroepsethische reflectie;
• het dienen als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch-psychologen.